Menu
Gratis levering vanaf €100,-

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ONLINE FIRE PROTECTION GROUP BV

Versiedatum: 16/08/2022

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Online Fire Protection Group BV (maatschappelijke zetel te Wayenborgstraat 5, 2800 Mechelen, BTW BE0833.079.055, hierna genoemd ‘OFPG’) en de Klant.

Alle rechtsverhoudingen tussen ONLINE FIRE PROTECTION GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te België, 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, ingeschreven in de KBO en het BTW register met nummer BE0833.079.055 (hierna genoemd ‘OFPG’) en de Klant, naar aanleiding van gelijk welke diensten of producten die door de Klant bij OFPG (online dan wel offline) worden aangekocht of besteld, (hierna resp. “goederen” en “diensten”), worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht of bestelling (samen ‘de Voorwaarden’ of ‘de Overeenkomst’).

1.2. Deze Voorwaarden vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.3. OFPG behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen, rekening houdend met de bepalingen in boek VI van het WER.

ARTIKEL 2 – VOORWERP EN UITSLUITING VOORWAARDEN KLANT

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van gelijk welk product of dienst.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant of opdrachtgever, dewelke OFPG nooit aanvaardt en nooit geacht kan worden stilzwijgend aanvaard te hebben, ook al staan deze vermeld op gelijk welk document afkomstig van de Klant en wel of niet betwist door OFPG.

2.3. Elk voorbehoud dat door de Klant zou worden gemaakt aangaande (de toepassing van een deel of het geheel van) deze voorwaarden en dat niet door OFPG uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werd voorafgaand aan de start van een opdracht of bestelling, wordt van rechtswege als onbestaande beschouwd, ongeacht op welk ogenblik dit voorbehoud werd gemaakt.

ARTIKEL 3 – AANVAARDING VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

3.1. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan door OFPG bewezen worden door alle bewijsmiddelen. In ieder geval zal de bestelling (offline of online), de voorbehoudloze ondertekening van een bestelbon of werkbon waarop (de verwijzing naar) deze voorwaarden voorkomen, de ondertekening van een offerte en de (deel)betaling van facturen door de Klant, worden beschouwd als een integrale aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1. Alle door OFPG opgestelde offertes hebben een geldigheidstermijn van 28 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen of tenzij de offerte een andere datum vermeldt. Andere commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen of verplichtingen in hoofde van OFPG.

4.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens (namen, adresgegevens, facturatiegegevens…) die hij of zij doorgeeft via de website of via andere kanalen. Door het plaatsen van een bestelling of het boeken van een opdracht, al dan niet via de website, bevestigt de Klant een onderneming dan wel natuurlijk persoon te zijn, desgevallend met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. OFPG draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant. De Klant stelt OFPG uitdrukkelijk vrij van alle verplichtingen tot het opzoeken van de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid.

4.3. De overeenkomst tussen OFPG en de Klant (inclusief onderhavige voorwaarden) komt tot stand:

 • Bij online bestelling van een product: op het moment dat de orderbevestiging per mail aan de klant werd overhandigd, op het e-mailadres dat klant zelf heeft opgegeven tijdens het bestelproces.
 • Bij bestelling van producten via andere kanalen: op het moment dat de klant de door OFPG opgestelde offerte ondertekend terugbezorgt binnen de geldigheidstermijn, per mail of per post, of digitaal ondertekend via een daartoe bestemde link; of indien een door de Klant gestuurde bestelbon door OFPG gevalideerd wordt middels een orderbevestiging per mail.
 • Bij bestelling van diensten: op het moment dat de klant de door OFPG opgestelde offerte ondertekend terugbezorgt (per mail of per post, of digitaal ondertekend via een daartoe bestemde link), of na ondertekening door de klant van een door OFPG opgestelde werkbon, of indien een door de Klant gestuurde bestelbon door OFPG gevalideerd wordt middels een orderbevestiging per mail.

4.4. Alleen producten en diensten die uitdrukkelijk vermeld zijn in de offerte of in de orderbevestiging, zijn inbegrepen in de overeenkomst. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties - om welke reden dan ook - vallen buiten de oorspronkelijke overeenkomst en worden bijkomend aangerekend.

ARTIKEL 5 – TERMIJN DIENSTENOVEREENKOMST

5.1. De door OFPG geleverde diensten kunnen eenmalig of doorlopend zijn. Alle onderhoudsdiensten (zoals maar niet beperkt tot het jaarlijks onderhoud en/of keuring van (brand)preventiemiddelen) zijn per definitie doorlopende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de tussen partijen geldende overeenkomst conform de bepalingen van art. 4.3.

5.2. Indien het gaat om doorlopende diensten zal de Overeenkomst gesloten worden voor een vaste duurtijd van 1 jaar, te beginnen vanaf het moment van eerste dienstverlening zoals vermeld op de offerte. Deze termijn wordt automatisch en aansluitend met 1 jaar verlengd vanaf de dag na afloop van de initiële termijn, behoudens indien de Klant tijdig de overeenkomst opzegt overeenkomst zoals voorzien in artikel 12.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

6.1. De partijen komen overeen dat de toepasselijke prijzen, deze zijn die gelden op het moment van de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst tussen OFPG en de Klant conform de hierboven vermelde principes inzake totstandkoming van de overeenkomst.

6.2. OFPG afficheert alle prijzen in Euro. Alle prijzen zijn inclusief milieutoeslagen (BEBAT, Recupel…) waar van toepassing. Op haar webshops toont OFPG alle prijzen inclusief BTW. Op offertes toont OFPG haar prijzen voor niet-particuliere klanten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.3. Indien er op bestellingen leverkosten en/of administratiekosten van toepassing zijn, worden deze op voorhand kenbaar gemaakt aan de Klant, hetzij via de webshops van OFPG, hetzij via offertes.

ARTIKEL 7 – PRIJSWIJZIGINGEN EN PRIJSINDEXATIES

7.1. Voor iedere bestelling die niet uitdrukkelijk en integraal via de webshops van OFPG plaatsvindt, alsook voor iedere bestelling of opdracht waarvan de uitvoering deels of gedeeltelijk plaatsvindt méér dan zes maanden na de bestelling, zal iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers, en dus geheel onafhankelijk van de wil van OFPG, voorafgaand aan de leverings- of installatiedatum, van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de Overeenkomst zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van de overeenkomst kan vorderen.  

7.2. Indien voor het leveren van onderhouds- en installatiediensten prijzen per stuk of per dienst door OFPG in de overeenkomst vastgelegd zijn op basis van de aantallen die ze van de klant heeft ontvangen, kan OFPG eenzijdig hogere stukprijzen hanteren voor deze diensten indien naar aanleiding van de levering of uitvoering zou blijken dat deze aantallen op de door de Klant goedgekeurde offerte niet overeenkomen met de werkelijke situatie. De Klant kan op basis hiervan niet de beëindiging van de overeenkomst vorderen. De nieuwe aantallen en stukprijzen die op deze manier bekomen worden, vormen de (nieuwe) basis voor de overeenkomst.

7.3. De tarieven van alle doorlopende diensten worden jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd, ongeacht de aanvangsdatum van de overeenkomst tussen OFPG en de Klant. De indexatie volgt de refertelonen/loonindex van AGORIA voor bedrijven met meer dan 10 werknemers (landsgemiddelde) en wordt toegepast op 80% van de prijs van de desbetreffende dienst. De formule voor de indexatie is dus de volgende:

Nieuw bedrag = oud bedrag * (0,8 * (nieuwe index/aanvangsindex) + 0,2)

Deze automatische indexatie geeft de klant geen recht om de overeenkomst louter op deze basis op te zeggen of te verbreken, zonder rekening te houden met de geldende opzegtermijn zoals bepaald in artikel 12.

ARTIKEL 8 – BETALING EN FACTURATIE

8.1. Bij bestelling van producten via een van de webshops van OFPG, vindt de betaling plaats ten tijde van de bestelling, via de website van OFPG dan wel via overschrijving. De Klant ontvangt na verwerking van de betaling per mail een factuur voor het betaalde bedrag. Geen enkele bestelling via de webshops wordt door OFPG aanvaard of gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling ontvangen te hebben. Beschikbare voorraden, zoals getoond op de webshops, worden pas toegewezen aan de Klant na ontvangst van de betaling. Betalingen die niet gelijktijdig met de bestelling plaatsvinden (in geval van online betaling) dan wel niet uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de bestelling (indien via overschrijving), leiden automatisch en zonder verder bericht tot de annulatie van het bestelproces, dat in dat geval niet als voltooid zal worden beschouwd, zonder recht op schadevergoeding voor de klant .

8.2. Bij bestelling van producten via individuele offerte dient de betaling te gebeuren binnen de op de goedgekeurde offerte en/of factuur vermelde betalingstermijn.

8.3. Voor eenmalige en doorlopende diensten wordt door OFPG een factuur opgemaakt na afloop van de opdracht. Betaling dient te gebeuren conform de op de goedgekeurde offerte en factuur vermelde betalingstermijn (standaard: 7 kalenderdagen). OFPG behoudt zich evenwel het recht voor om, voor de aanvang van een opdracht en/of tijdens een lopende opdracht één of meerdere voorschotten te vragen, die minimaal 30% van de waarde van de opdracht of van het offertebedrag zullen bedragen.

8.4. De Klant kan per overschrijving of via een online betaalmethode betalen. Kiest de klant voor een online betaaloptie, dan gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden die opgelegd worden door de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

8.5. OFPG aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

8.6. Bij gebrek aan een betaling binnen de voorziene termijn en onverminderd de eventuele ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 8.1 en/of 8.2 (naar keuze van OFPG), wordt ieder door de Klant aan OFPG verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd met

 1. een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en
 2. een forfaitaire vergoeding ten belope van 12% op het door de Klant verschuldigde bedrag met een minimum van 150,00 EUR.

Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

8.7. Als de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van OFPG te voldoen, behoudt OFPG zich het recht voor de verdere uitvoering van de diensten of de levering van producten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de Klant vast te stellen. In ieder geval is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bedragen verschuldigd voor de door de OFPG verrichte prestaties en gedane uitgaven, met inbegrip van de (buiten-)gerechtelijke kosten.

8.8. Elke niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen en bedragen ten laste van de Klant.

8.9. Bij niet-betaling binnen de voorziene betalingstermijn behoudt OFPG zich het recht om facturen door te sturen naar een externe incassodienst, dewelke alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg zal invorderen. Alle eventuele bijkomende kosten die door deze externe incassodienst opgelegd worden, zijn voor rekening van de Klant.

8.10. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven of via een e-mail aan OFPG te worden gericht. Protest na deze datum wordt als onbestaande beschouwd.

8.11. OFPG stelt de factuur op met de (bedrijfs)gegevens zoals die door de Klant verstrekt werden bij het plaatsen van een online bestelling via de webshops, of zoals vermeld op de door de Klant bevestigde offerte. Een wijziging van facturatiegegevens nadat OFPG de factuur reeds heeft opgemaakt kost forfaitair €25 excl. BTW.

ARTIKEL 9 – RISICO- EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. De risico-overdracht van de producten vindt plaats op het moment dat de aangekochte producten geleverd worden op het door de Klant opgegeven afleveradres of door hem worden afgehaald in een afhaalpunt van de verantwoordelijke koerierdienst.

9.2. De geleverde producten blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van OFPG tot de integrale betaling (hoofdsom, kosten en interesten) van de producten door de Klant (hoewel het risico voor verlies en/of vernietiging van de goederen vanaf de levering of afhaling gedragen worden door de Klant). Tot dan is de Klant niet gerechtigd zich van de goederen, bijgeleverde documenten, handleidingen en verpakkingen te ontdoen.

ARTIKEL 10 – UITVOERING VAN DIENSTEN

10.1. OFPG spreekt in onderling overleg met de Klant een datum af voor de uitvoering van de diensten, op werkdagen tussen 8u en 17u. De afspraak (met datum, niet-bindend richtuur en bezoekadres) wordt per mail door OFPG bevestigd aan de contactpersoon zoals opgegeven door de Klant. OFPG doet maximaal 3 datum-voorstellen om een afspraak vast te leggen, rekening houdend met een eventuele sluitingsdag die voor aanvang van de overeenkomst werd doorgegeven aan OFPG. Indien na de 3de poging geen afspraak vastgelegd kon worden, behoudt OFPG het recht om de overeenkomst als laattijdig opgezegd te beschouwen. In dat geval zijn de verbrekingsvergoedingen zoals vastgelegd in artikel 12 van toepassing.

10.2. De Klant kan een door hem bevestigde afspraak eenmalig kosteloos annuleren indien hij OFPG minstens 72 uur op voorhand verwittigt per mail. Bij annulering minder dan 72 uur en uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak of bij elke daaropvolgende annulering is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van €75,00 excl. BTW verschuldigd.

10.3. Indien de Klant niet aanwezig is op de locatie van uitvoering van werken op het bevestigde richtuur, met een marge van 1 uur voor en 1 uur na dit richtuur, wordt een wachtkost van €15 excl. BTW per begonnen kwartier aangerekend, met een maximum van 30 minuten. Indien de Klant na 30 minuten afwezig blijft, wordt de afspraak als no-show (annulatie) beschouwd (zie artikel 10.4).

10.4. In geval van een no-show, of indien de afspraak minder dan 24 uur voor het richtuur van de afspraak wordt geannuleerd door de Klant, of indien de diensten op de afspraak niet uitgevoerd kunnen worden om redenen die aan de Klant te wijten zijn, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van €125,00 excl. BTW verschuldigd.

10.5. In geval van keuring van de brandbeveiligingstoestellen van de Klant, geeft OFPG in het keuringsverslag schriftelijk de reden mee aan de Klant waarom de brandbeveiligingstoestellen dienen te worden goed- of afgekeurd. OFPG volgt daarbij de richtlijnen van de relevante Belgische en/of Europese normen, of bij gebrek daaraan de richtlijnen van de fabrikant. Een besluit tot afkeuring van een toestel geeft de Klant geen recht op vermindering van de verschuldigde som zoals vastgelegd in de goedgekeurde offerte.

10.6. Indien brandblussers met intern patroon, gecontroleerd conform de Belgische norm NBN S21-020, afgekeurd worden, geeft de Klant aan OFPG het uitdrukkelijke recht om deze toestellen gebruiks-onklaar te maken door het CO2-patroon te verwijderen, zonder dat dit enig recht op vergoeding genereert voor de Klant. Voor alle afgekeurde toestellen, ongeacht werkingstype, geeft de klant aan OFPG het uitdrukkelijke recht om een afkeuringssticker aan te brengen. OFPG kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het verder gebruik door de Klant van de afgekeurde brandbeveiligingstoestellen, ondanks dat deze werden afgekeurd door OFPG.

10.7. De maximale werkhoogte voor de uitvoering van diensten bedraagt 4 meter boven de begaanbare grond. Diensten die niet uitgevoerd kunnen worden omwille van te hoge werkhoogte, en die niet als dusdanig op voorhand door de Klant werden doorgegeven, zullen alsnog door OFPG aangerekend worden als zijnde uitgevoerd, zonder dat enige garantie wordt verstrekt of verklaring wordt gegeven omtrent de niet-uitgevoerde diensten.

10.8. De Klant is steeds zelf ten volle aansprakelijk voor alle andere personen, dieren en voertuigen die eventueel aanwezig zijn op de plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en die directe of indirecte schade zouden toebrengen aan OFPG of haar werknemers en/of andere aangestelden, ongeacht of deze personen, dieren of voertuigen wel of niet onder toezicht en/of controle van de Klant staan.  

10.9. Alle aanbiedingen of planningsafspraken worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering en ter indicatie wordt opgegeven. OFPG is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden en zij dit noodzakelijk vindt. De toepassing van deze algemene voorwaarden houdt in dat de Klant bevestigt dat de leveringstermijn geen essentieel deel van de overeenkomst uitmaakt. De leverings- en uitvoeringstermijnen zullen in ieder geval worden verlengd in geval van overmacht (waaronder doch niet beperkt tot leveringsmoeilijkheden bij leveranciers, onbeschikbaarheid van materialen of mensen, oorlog, pandemie, epidemie, schaarste aan grondstoffen).

10.10. OFPG kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de diensten.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN AFHALING VAN PRODUCTEN

11.1. Levering van bestelde producten wordt uitbesteed aan externe vervoerders. Door een bestelling met levering te bevestigen, aanvaardt de klant de onderliggende Algemene Voorwaarden van de desbetreffende transporteur.

11.2. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres, of in geval van pakketzendingen op een nabijgelegen PostNL-punt bij afwezigheid van de Klant. Indien levering onmogelijk is doordat de Klant een foutief adres heeft opgegeven, of doordat levering door nalatigheid van de Klant niet mogelijk is, behoudt OFPG zich het recht om de toepasselijke verzendkosten opnieuw aan te rekenen, met een minimum van €10 excl. BTW. De nieuwe leverpoging geschiedt pas na ontvangst van deze betaling.

11.3. OFPG streeft ernaar om binnen de 5 werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te leveren in België en Nederland. Dit is geen bindende leveringstermijn. Een overschrijding van de aangegeven leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. Deelleveringen zijn toegestaan.

11.4. Indien de door OFPG geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan, niet overeenkomen met de artikelen die de Klant besteld heeft of de zending onvolledig is, dan moet dit zo snel mogelijk en op straffe van verval van ieder recht op vergoeding of compensatie, uiterlijk en binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de goederen via e-mail en met het nodige beeldmateriaal als bewijsmateriaal gemeld worden aan OFPG. Klachten die buiten deze termijn worden ontvangen, worden als laattijdig en dus onbestaande beschouwd daar deze onderzoek onmogelijk maken.

11.5. In geval van een melding van transportschade is de Klant verantwoordelijk om minstens volgend beeldmateriaal als bewijsmateriaal per mail naar OFPG te sturen:

 • de gehele omvang/buitenkant van het pakket, waarbij het pakketlabel zichtbaar is;
 • een geopend pakket waarbij de inhoud en de binnenverpakking in het pakket duidelijk zichtbaar zijn;
 • alle typen binnenverpakkingen die de Klant aantreft in de verpakking;
 • de gehele omvang van het artikel;
 • close-up foto van de schade van het artikel.

11.6. OFPG biedt de Klant ook de optie om goederen af te halen in haar magazijn (Wayenborgstraat 5, 2800 Mechelen, België). Bestellingen via de webshops dienen op voorhand betaald te worden vooraleer zij afgehaald kunnen worden, hetzij via een online betaling, hetzij via een overschrijving. In geval van een overschrijving dient het bedrag reeds ontvangen te zijn op de bankrekening van OFPG vooraleer de afhaling kan plaatsvinden. De klant wordt per mail op de hoogte gesteld zodra zijn bestelling klaar is voor afhaling. De klant heeft vanaf dat moment 30 kalenderdagen om de bestelling te komen afhalen. In geval van niet-afhaling na 30 kalenderdagen zal de bestelling geannuleerd, gecrediteerd en terugbetaald worden, min een forfaitaire verwerkingskost van €25,00 excl. BTW.

ARTIKEL 12 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

12.1. Indien de Overeenkomst een doorlopende opdracht of dienstverlening betreft, dan mag de Overeenkomst kosteloos opgezegd worden door de Klant voor de datum die vermeld staat op de goedgekeurde offerte, hetzij de laatste dag van de maand 4 maanden voor de referentie-uitvoerperiode. De opzegging van de Klant dient te gebeuren via aangetekend schrijven of invulling van het daartoe bestemde formulier op de website van OFPG (https://www.brandbeveiligingshop.be/opzeggen).

12.2. In geval van annulering van een (doorlopende) opdracht, dienstlevering of productlevering zonder gewichtige redenen en zonder het respecteren van de opzegtermijn, is door de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan OFPG een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het laatste factuurbedrag, of 30% van de goedgekeurde offertewaarde bij gebrek daaraan, met een minimum van €50 excl. BTW en een maximum van €250 excl. BTW. Dit is onverminderd het recht van OFPG om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden.

12.3. De overeenkomst mag ook onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen in geval van grove nalatigheden of tekortkomingen vanwege de andere Partij of in geval van een gewone nalatigheid of tekortkoming indien deze 20 dagen na ingebrekestelling niet kon worden verholpen, daarin begrepen het onbetaald blijven van facturen door de Klant. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen opeisbaar en mogen alle geleverde diensten die nog niet gefactureerd werden, gefactureerd worden. In dit laatste geval kan de Klant geen aanspraak maken op een schadeloosstelling.

12.4. Daarnaast is OFPG gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen in geval van faillissement, vereffening, staking van betaling, meervoudig terechtkomen in een incassotraject, of aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het vermogen van de Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen of indien hij handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. OFPG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

13.2. OFPG is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, onderhoud, wijziging of reparatie anders dan door of in opdracht van OFPG uitgevoerd, alsook installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard, of ingevolge een ontwerp, materiaal- of fabricagefout aan het product), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een gewone of grove fout of nalatigheid.

13.3. OFPG kan, behoudens in geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van OFPG of van haar aangestelden.

13.4. De aansprakelijkheid van OFPG is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door OFPG krachtens deze Overeenkomst.

13.5. Indien de Klant rechtstreekse schade, veroorzaakt door de uitvoering van Diensten zoals vastgelegd in de goedgekeurde offerte, op OFPG wenst te verhalen, dient zij deze schade binnen de 5 werkdagen aan OFPG te rapporteren via aangetekend schrijven, inclusief het nodige beeldmateriaal ter staving. Alle schadeclaims die buiten deze periode gemeld worden, worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

13.6. OFPG zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade. Evenmin kan OFPG aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige oproeping en/of tussenkomst van hulpdiensten, om welke reden dan ook.

13.7. Indien de aansprakelijkheid van OFPG wordt weerhouden, is deze er enkel toe gehouden de prijs van het product of de opdracht terug te betalen.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

14.1. Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van hen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen die de opdracht kunnen impacteren, epidemieën en pandemieën, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer-, IT- of telecommunicatiesysteem, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten, oorlog. Deze elementen ontslaan OFPG aldus van het nakomen van de overeengekomen uitvoeringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

14.2. Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de Klant gehouden OFPG te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.

ARTIKEL 15 – HERROEPINGSRECHT, OMRUILINGEN EN WAARBORGEN

15.1. Het herroepingsrecht en de hierna vermelde bepalingen onder dit artikel 15 zijn enkel van toepassing op particuliere klanten die in hun hoedanigheid van consument aankopen met het oog op privé-gebruik. Zakelijke klanten (met ondernemingsnummer en/of BTW-nummer) dan wel klanten zonder BTW-nummer die enkel aankopen met het oog op doorverkoop of wederverkoop van de producten in andere projecten of commerciële diensten, worden expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht.

15.2. De hierboven bedoelde particuliere Klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, behoudens in geval van artikel VI.53 WER, en enkel voor zover het niet gaat om producten die volgens de specificaties van de particuliere Klant, zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Deze herroepingstermijn van 14 kalenderdagen start

 • in het geval van levering van goederen: de dag na de levering van het goed (de dag nadat de particuliere Klant of de persoon aangewezen door de particuliere Klant, de goederen fysiek in bezit neemt)
 • in het geval van een overeenkomst met (doorlopende) diensten: de dag van ondertekening van de overeenkomst of schriftelijke goedkeuring ervan door de Klant via andere kanalen met betrekking tot het leveren van diensten.

Indien, ingevolge het voorgaande, op één van de producten of diensten van OFPG geen herroepingsrecht van toepassing is, wordt de particuliere Klant hiervan verwittigd voorafgaand aan zijn bestelling.

15.3. De particuliere Klant wordt geadviseerd om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat retour te sturen, met inbegrip van de gratis producten die mee werden geleverd. Mocht het product niet in originele staat retour gestuurd worden, dan is de particuliere Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de geretourneerde goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

15.4. De particuliere Klant dient OFPG in elk geval via ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn wens om beroep te doen op het herroepingsrecht. De particuliere Klant zendt de goederen terug of overhandigt die aan OFPG, onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan OFPG heeft meegedeeld. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij voorkeur te worden gevoegd bij de retourzending. De risico-overdracht vindt pas plaats op het moment dat de goederen werden afgeleverd op het door OFPG opgegeven retouradres.

15.5. Indien geen waardevermindering van de geretourneerde goederen is opgetreden, zal de volledige aankoopprijs (inclusief verzendkosten, zonder bijkomende kosten) in dat geval door OFPG worden terugbetaald aan de particuliere Klant, onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop OFPG de goederen retour heeft ontvangen op het aangegeven retouradres. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als dat de oorspronkelijke betaling door de particuliere Klant werd ontvangen.

15.6. De particuliere Klant is verantwoordelijk voor en draagt de kost van alle retourzendingen, behoudens het om een door OFPG bevestigde garantie-aanvraag gaat binnen de 30 dagen na aankoop van een product. In dat geval zal OFPG een kosteloze retourmethode voorstellen aan de particuliere Klant. Indien de particuliere Klant beslist om alsnog een andere retourmethode te gebruiken dan door OFPG voorgesteld, is de particuliere Klant verantwoordelijk voor en draagt deze de kost van de retourzending.

15.7. OFPG aanvaardt geen rechtstreekse omruilingen. Producten dienen altijd geretourneerd te worden, waarop conform de regels rond retourneren gehandeld wordt, zoals beschreven in voorgaande artikels in deze sectie. De particuliere klant kan desgevallend een nieuwe bestelling plaatsen voor de correcte producten.

15.8. De waarborg op het materiaal of de goederen ten aanzien van de particuliere Klant beperkt zich tot de periode die gedekt is door de waarborg van de leverancier of van de fabrikant zelf, met een wettelijke minimumgarantietermijn van 2 jaar. De garantie bestaat naar keuze van OFPG uit een integrale vervanging door een nieuw product, een herstelling van het desbetreffende product, een terugbetaling pro rata van de oorspronkelijke aankoopwaarde of een levering van een gelijkwaardig product.

15.9. OFPG is enkel verantwoordelijk voor de wettelijke garantietermijn van 2 jaar ten aanzien van de particuliere Klant. Indien vanuit de fabrikant een fabrieksgarantie langer dan 2 jaar wordt verleend, dan dient de particuliere Klant rechtstreeks met de fabrikant contact op te nemen voor deze garantie en valt deze niet meer onder de verantwoordelijkheid van OFPG.

15.10. De waarborg vervalt daarenboven door: onkundig gebruik, nalatigheid of beschadiging van welke aard ook; normale slijtage; vreemde personen (anderen dan OFPG of de door haar aangestelde derden) aanpassingen of herstellingen te laten uitvoeren; bij niet afsluiten/opzeggen van een dienstenpakket; bij ontbreken van de oorspronkelijke factuur.

15.11. Indien de particuliere Klant een product voor garantie retourneert aan OFPG, wordt dit product uitvoerig getest, indien beschikbaar conform de voorschriften van de fabrikant. Als blijkt dat het product niet onder de wettelijke garantieregels en de voorwaarden voor garantie zoals beschreven in deze sectie valt, dan heeft OFPG het recht om een forfaitaire kost van €25,00 excl. BTW aan te rekenen voor de afhandeling van de onterechte garantieaanvraag. OFPG mailt de klant hiertoe het nodige beeldmateriaal ter staving. De terugzending of teruggave van het product aan de Klant zal pas gebeuren na betaling van deze forfaitaire som.

15.12. Ten aanzien van professionele klanten (die geen particuliere klanten of consumenten zijn) is de waarborg / garantie beperkt tot zes maanden na levering of uitvoering van de dienst, tenzij anders bepaald door wettelijke bepalingen van openbare orde. Artikel 15.10 geldt ook ten aanzien van professionele klanten.

ARTIKEL 16 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

16.1. Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan OFPG om zijn persoonsgegevens te verwerken op strikt vertrouwelijk wijze enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

16.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, OFPG, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan OFPG te sturen.

16.3. Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid, verwijst OFPG naar haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website van OFPG. Voor bijkomende inlichtingen kan de Klant contact opnemen met Online Fire Protection Group op het volgend adres: bv Online Fire Protection Group, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, België, [email protected].

ARTIKEL 17 – ALGEMENE BEPALINGEN

17.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen Partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

17.2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door OFPG houdt geenszins een afstand van recht in. Het is OFPG steeds toegelaten haar opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

17.3. Alle rechtsvorderingen van de Klant op OFPG verjaren na verloop van één jaar na levering van het product of de dienst die aan de grondslag ligt van de vordering van de Klant, en dit ongeacht of de rechtsvordering van de Klant op OFPG contractueel dan wel buitencontractueel is.

17.4. Niet-particuliere Klanten zijn mogen op geen enkel moment gebruik maken van enige compensatie of schuldvergelijking ten aanzien van OFPG. OFPG is echter gerechtigd om haar schulden aan de Klant aan te zuiveren met alle bedragen die de niet-particuliere Klant verschuldigd is aan OFPG, en dit ongeacht of deze schulden ontstaan zijn in de periode voor of na samenloop, faillissement of andere situaties die geleid hebben tot enige niet-betaling vanwege de Klant of andere wanprestatie dan wel beëindiging van enige overeenkomst met OFPG.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

18.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen OFPG en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen OFPG en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen, tenzij de wet hier op dwingende wijze van afwijkt, dan wel tenzij de Klant een particulier is (in welk geval OFPG de keuze zal hebben tussen de wettelijke voorziene territoriaal bevoegde rechters).